top of page

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden

 

 

Handelsnaam, Ermstrang Fotografie
Telefoonnummer: 06-42457800
Website: www.ermstrangfotografie.nl
Email: info@ermstrangfotografie.nl
BTW nummer: NL001596491B70
KvK nummer: 65659309

De algemene voorwaarden met betrekking tot

 • Toepassing

 • Aanbod

 • Opdracht

 • Cadeaubonnen

 • Ontwerp

 • Levering

 • Vergoeding

 • Betalingsvoorwaarden

 • Annulering

 • Klachten

 • Auteurs en Portretrecht

 • Aansprakelijkheid

 • Wijzigingen (wijzigingsclausule)

 • Coronavirus (Covid-19)

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever

 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

 4. Fotograaf: Gaby Ermstrang Fotografie ingeschreven Kamer van Koophandel nummer 65659309, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

 5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

 7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912

 9. Aw: Auteurswet 1912
   

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Aanbod

 1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.

 2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.

 3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 
   

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

 2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf  onaanvaardbaar maken.

 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen. 

 4. Met aanvaarding van de opdracht worden de algemene voorwaarden ook geaccepteerd. 
   

Artikel 5. Cadeaubonnen

 1. Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.

 2. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.

 3. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

 4. Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

 

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

 1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

 2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

 3. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van  storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. 
   

Artikel 7. Ontwerp

 1. Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen.

 2. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 4 weken nadat foto selectie is gemaakt, digitaal voorgelegd worden.

 3. Opdrachtgever heeft na ontvangst van de USB of persoonlijke link online met fotobestanden, maximaal 4 weken de tijd een selectie foto’s voor het fotoboek aan fotograaf door te geven. Na deze periode zal fotograaf zonder overleg een selectie maken.

 4. Opdrachtgever krijgt maximaal twee maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.

 5. Twee weken na gevraagde wijzingen legt fotograaf een nieuw ontwerp voor aan opdrachtgever.

 6. Fotograaf laat fotoboeken niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd.

 7. Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van het boek. 
   

Artikel 8. Levering

 1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

 2. Online presentatie van fotoshoots kennen een geschatte levertijd van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.

 3. Online presentatie van bruiloften kennen een geschatte levertijd van 6 weken, tenzij anders overeengekomen

 4. De online presentatie blijft twee maanden gratis beschikbaar. Deze periode kan tegen betaling per verlengd worden.

 5. Vanaf het moment dat foto’s online beschikbaar zijn heeft opdrachtgever 1 maal de mogelijkheid om binnen 14 dagen aan te geven welke foto’s opdrachtgever mede in zwart/wit wil ontvangen.

 6. Fotoboeken worden, tenzij anders overeengekomen, 8 weken na betaling van de factuur geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.

 7. Digitale fotobestanden worden uiterlijk vier weken nadat ze online beschikbaar zijn gesteld, tevens in jpg-formaat via wetransfer aan opdrachtgever geleverd.

 8. Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

 9. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

 10. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.

 11. RAW-bestanden worden niet geleverd (zie ook Artikel 13.9) 
   

Artikel 9. Vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

 3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.

 5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen. 
   

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

 1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

 2. De fee voor de fotoshoot dient 100% te worden voldaan voor aanvang van fotoshoot.

 3. Fotograaf vraagt voor het reserveren van opdrachtgever zijn trouwdag een reserveringsfee van 350 euro. 6 weken voor aanvang trouwdag 50% en binnen 6 weken na trouwdag 50% minus de reserveringsfee. Is de fee minder dan 500 euro, dan sturen wij de factuur voor het volledige bedrag in plaats van alleen de reserveringsfee. 

 4. Bij annulering van een bruiloft 6 weken voor datum geld er een betalingsverplichting van 50% van het totaalbedrag, 3 weken voor datum een betalingsverplichting van 75%, een week voor datum een betalingsverplichting van 100% tenzij anders word besproken. De betaalde reserveringsfee wordt minus de gemaakte kosten terugbetaald middels een cadeaubon of een fotoshoot. 

 5. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. 

 6. Fotograaf vraagt voor de lessen een lesfee welke 100% retour word gedaan bij aanmelding les. Alleen afmelding met geldige reden 4 weken voor startdatum lessen/cursus/workshop zal gehonoreerd worden. 3 weken voor startdatum lessen/cursus/workshop afmelding zal er 75% retour worden gegeven en 2 weken voor startdatum lessen/cursus/workshop afmelding zal er 50% retour worden gegeven, voor 1 dag voor startdatum les geld een betalingsverplichting van 100% tenzij anders besproken. In alle gevallen behoud je in overleg met fotograaf de mogelijkheid de lessen/cursus/workshop op te schuiven en op een later tijdstip plaats te laten vinden. 
   

Artikel 11. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

 5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

 6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

 7. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

 8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf. 

 9. Bij wijziging van opdracht m.b.t tot data of uren veranderen (in mindering) zullen de prijzen gelden van het lopende boekjaar, vermeld op de website. 
   

Artikel 12. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. 
   

Artikel 13. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.

 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.

 3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

 4. Fotograaf houdt zich het recht het fotomateriaal gemaakt tijdens cursussen, lessen, bruiloften of andere momenten te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

 6. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.

 7. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

 8. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

 9. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

 10. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.

 11. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

 12. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke  licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

 13. Onder inbreuk op auteursrechten wordt, screenshots van foto's, het verwijderen van logo's van foto's zonder betaling van deze foto's. 

 14. Schadevergoeding of een boetebedrag geeft na betaling geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf. 
   

Artikel 14. Portretrecht

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Dit geld tevens voor foto's die gemaakt zijn tijdens lessen, cursussen, bruiloften en andere dagen. 

 2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

 3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

 4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 
   

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

 3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

 4. Zijn de bestelde geleverde goederen na levering beschadigd heeft de opdrachtgever 2 werkdagen de tijd om dit te melden aan fotograaf. Na deze 2 dagen worden eventuele klachten niet meer in behandeling genomen.  
   

Artikel 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden (wijzingsclausule)

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door  fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 17. Coronavirus (Covid-19) en andere wereldwijde virussen en ziektes

 1. Ermstrang Fotografie hanteert de RIVM richtlijnen. Bij verkouden, koorts of andere klachten ben u verplicht hier Ermstrang Fotografie ruim voor de fotoshoot / bruiloft / cursus op de hoogte te stellen. U mag dan niet aanwezig zijn tijdens cursus of behoud Ermstrang Fotografie het recht om u tijdens de cursus,- en of workshop weg te sturen of om de fotoshoot te annuleren of verplaatsen. 

 2. Ermstrang Fotografie werkt conform de RIVM richtlijnen. Tijdens cursussen en workshops staat er handgel en ben je vrij met een mondkapje op alle lessen te volgen. Ermstrang Fotografie probeert tijdens de lessen voldoende ruimte te creëren. Je bent vrij om zelf de keuze te maken om apart te zitten of om elders in de ruimte plaats te nemen. U ben hierin zelf verantwoordelijk voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Ermstrang Fotografie heeft bij de ingang ten alle tijden handalcohol staan en andere persoonlijke hygiëne middelen in de studioruimte. 

 3. Ermstrang Fotografie houd zich vast aan een werkbare 1,5 meter afstand. Is deze er niet kan Ermstrang Fotografie ten alle tijden de opdracht bij aankomst weigeren. 

 4. Ermstrang Fotografie gebruikt niet standaard een mondkapje, maar is hier wel altijd van voorzien. Wilt u dat Ermstrang Fotografie een mondkapje draagt, kunt u dit verzoek indienen. 

 5. Bij onverhoopte verspreiding door het coronavirus of het door omstandigheden is er lockdown vanuit de overheid, geeft dit geen uitstel tot betalingsverplichting. Ermstrang Fotografie zal conform de RIVM richtlijnen handelen en de cursus voortzetten online. Alleen het annuleren van de cursus en,- of workshop door Ermstrang Fotografie zal Ermstrang Fotografie naar ratio restitutie van de lesgelden retour storten of een cadeaubon ter waarde van de op dat moment restitutie van lesgeld of fotoshoot-waarde aanbieden. 

 6. Bij onverhoopte nieuw geldende maatregelen vanuit het RIVM of een verplichte lockdown zullen cursussen online voortgezet worden op dezelfde reguliere tijd als de oorspronkelijke cursusdatum en tijd. 

 7. Bij annulering of verschuiving van een bruiloft blijft de betalingsverplichting staan tenzij anders overeengekomen. Restitutie van de aanbetaling zal plaatsvinden in overleg maar altijd minus de gemaakte kosten die tot zover zijn gemaakt, nooit in gelden maar altijd middels een cadeaubon of fotoshoot.

 8. Bij verschuiving van uw bruiloft voor ten minste langer dan 6 maanden vraagt Ermstrang Fotografie nogmaals een aanbetaling van 250 euro welke verrekend zal worden met het eindbedrag van de bruiloft. 

 9. Bij verschuiving van een bruiloft zullen de geboekte uren blijven staan, tijdens anders overeen gekomen. Boekt u minder uren zal Ermstrang Fotografie de tarieven hanteren van het jaar waarin de bruiloft plaats zal vinden. 

 10. Bij verschuiving van een bruiloft naar een datum die al bezet is, kan Ermstrang Fotografie een vak volwaardige collega inzetten om zo wel aan haar verplichtingen te voldoen. 

Artikel 18. Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Ermstrang Fotografie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Fotostudio Gaby Ermstrang
bottom of page